De eindtijd

Je kunt de namen en plaatsen veranderen maar het verhaal blijft hetzelfde

(you can change the names and places but the story is just the same) songtekst van gospelzanger?….ben ik nog effe kwijt

Dat bedacht ik me toen ik een bijbels online dagboek las over Daniel 3. Het was van 8 oktober 2015. Als je moeite neemt om het hele verhaal te lezen over Daniel en zijn vrienden dan denk ik…Er is niets veranderd. Zoals bij de shooting in Oregon of bij executies van IS. Mensen worden op de proef gesteld of ze uit willen komen voor hun geloof in de God van de bijbel. En zo niet worden ze gedood.

In het verhaal van Daniel is het niet anders. Maar hij en zijn vrienden getuigen van hun geloof en zullen het met de dood bekopen. Maar dan grijpt God in en doet een wonder.
En door alle ellende van vandaag de dag doet God nog steeds wonderen. Bijvoorbeeld als moslims toch jaloers worden op zo’ n geloof en later tot bekering komen.

Lees het stuk eens alsof je het voor het eerst leest:

De Nieuwe Bijbelvertaling
1 Op een dag gaf koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken, zestig el hoog en zes el breed, en hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. 2 Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies; ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. 3 De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnessar opgerichte beeld. 4 Een heraut riep met luide stem: ‘Volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. 5 Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht. 6 Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid.’ 7 En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht.
8 Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeeërs te beschuldigen. 9 Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 10 U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden, 11 en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. 12 Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’
13 Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, 14 voer Nebukadnessar uit: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? 15 Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb … Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?’ 16 Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, 17 want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. 18 Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’
19 Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. 20 En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. 21 De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. 22 Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. 23 De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven.
24 Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ 25 Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ 26 Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. 27 De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.
28 Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. 29 Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze.’ 30 Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel. 31 Koning Nebukadnessar aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken en waar ter wereld zij ook wonen: moge uw voorspoed groot zijn!
32 Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan, bekend te maken. 33 Hoe groots zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen! Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort!

 

Misschien snappen we het pas als het ” echt” zover is….

Stel nou dat de dingen in de eindtijd nou net is anders zouden gaan als je altijd geleerd of gedacht hebt. En dat ineens blijkt dat we al veel verder zijn dan menigeen denkt.

Deze gedachte overviel me toen ik vanmorgen iets las op de site van “Xandernieuws.nl.
Even een stukje aanhalen:

Meeste westerse christenen blind voor identiteit van ‘het beest’

Terwijl het beest steeds woester tekeer gaat in het Midden Oosten en Afrika, zijn de meeste westerse christenen echter nog altijd blind voor zijn identiteit en de tijd waarin wij leven;

  • de protestanten, omdat voor hen de eindtijd altijd nog minstens 100 jaar in de toekomst ligt, en
  • de evangelische- en pinksterchristenen, omdat zij nog altijd denken dat niet de islam, maar het Vaticaan ‘Antichrist’ is, en dat een toekomstige paus in de toekomst bevel zal geven om christenen massaal te laten onthoofden.

Waar ze overigens naar hun stellige overtuiging toch niet bij zullen zijn, omdat Jezus hen vóór dit alles zou ‘opnemen’ in de hemel – een theologie die door niet één Bijbelvers rechtstreeks wordt ondersteund, maar enkel is gebaseerd op enkele zeer twijfelachtige vertalingen en dito verklaringen van totaal uit hun verband gerukte teksten. Dat is meteen de belangrijkste reden waarom ze nauwelijks waarde hechten aan het lijden van hun medegelovigen in Egypte en talloze andere door moslims beheerste landen; omdat het niet past in hun eindtijdvisie, wordt het gemakshalve genegeerd, gebagatelliseerd of weggeredeneerd.

Miljoenen christenen afgeslacht

Zoals we al vaak uitgebreid hebben laten zien voldoet de islam als enige ideologie aan alle Bijbelse kenmerken van ‘Antichrist’, compleet met ‘valse profeet’, tekenen op voorhoofd en arm, aanbidding van een ‘beeld’ (de zwarte steen in Mekka die uit de hemel zou zijn gevallen) en het onthoofden van christenen. Westerse gelovigen kunnen daar maar beter zo snel mogelijk hun ogen voor open doen, want ‘Antichrist’ zal niet stoppen, ook niet als straks miljoenen christenen in het Midden Oosten en Afrika zijn afgeslacht in de naam van Allah en zijn profeet Mohammed.

tot zover Xander.

Kan het zijn dat we zo blind zijn voor de werkelijkheid omdat we zo druk zijn met ons eigen leven, onze eigen visie zodat we missen wat de realiteit zou kunnen zijn?

Eigenlijk heb ik wel altijd rekening gehouden met het idee dat de dingen in de eindtijd zo snel zullen kunnen gaan dat we het ons amper zouden beseffen omdat het ons al overvallen heeft. Is dit dan nu die tijd? Alle beelden van de antichrist en de vreselijke dingen die hij zou doen komen toch aardig overeen. En al de onthoofdingen die gebeuren in de naam van Allah, het zijn toch de dingen die in de eindtijd zouden gebeuren? Kunnen we het niet zien omdat we er al middenin zitten en het niet hebben zien aankomen?

Ik stel alleen maar vragen want ik weet het zelf ook niet, maar het kwam erg op mij af en vraag een ieder die het leest niet gelijk in de verdediging te schieten maar het serieus te nemen. Durf van je eigen vaste denkpatronen af te stappen en je open te stellen voor andere visies. Sta er is bij stil en lees ook op andere plekken nog meer informatie.

In ieder geval staat vast dat er veel vervolging is. Dat christenen vermoord worden, onthoofd omdat ze niet willen / kunnen toegeven aan de eis om hun geloof af te zweren en de Here Jezus te verloochenen. Dat kost ze nu in 2015 in vele landen hun leven.

Openbaring 20:4
‘… en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest (Allah) noch zijn beeld (de Ka’aba steen in Mekka) hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.’