De krant naast de Bijbel

We are looking for Jesus Christ, Not Anti-Christ (profetie update J.D Faraq 19-12-21)

Al decennia lang is er toe gewerkt naar deze tijd om de wereld klaar te maken voor de A.C. Maar hij kan zich pas echt bekend maken als de gemeente uit de wereld weggehaald is. Als de opname een feit is geworden dan is ook de Heilige Geest weg uit de wereld en pakt de A.C. zijn kans. Alles is daarvoor al klaar en technisch mogelijk nu op dit moment.

Maar wij zoeken naar onze verlossing door Jezus Christus die ons verzamelen zal en thuis gaat halen. En dat moment kan wel es zeer aanstaande zijn.

klik hier voor de video

10-5-’21 Verdrukking en vervolging van de kerk is van alle tijden. Dus ook nu. En is het niet op grond van vermeende overtreding van de wet ten aanzien van “het virus” dan vind je altijd wel een stok om mee te slaan.
Luister naar sommige verhalen van nu en een indrukwekkend verhaal uit de vroege kerkgeschiedenis.

klik hier voor de video

De wereld wordt met de dag gekker (10 maart 2021)

De antichrist zal niet lang meer op zich laten wachten. Laats hebben Joden wereldwijd voor hun Messias gebeden. Niet voor Jezus maar hun eigen verlosser. Jezus verwerpen zij. En voor die komende Messias maakt alles in het heilige land zich klaar voor de ontvangst van de antichrist. Alle wordt op alles gezet om ieder te vaccineren en Sigrid Kaag vind dat we hun voorbeeld zouden moeten volgen. Maar het gevolg is dat er een tweedeling is onder het volk. De gevaccineerden die hun leven weer terug krijgen en degenen die niet meer mee doen omdat ze het niet doen. Luister naar deze schreeuw om aandacht van een Joodse vrouw.

 

Decision time

Take the jab or not ….that’s the question.

//www.jdfarag.org/bible-prophecy/bp39

Hoe we worden gehersenspoeld door middel van bijv. films.

Voor wie bekend is met de term “programming” is zelfs dit wat J.D. allemaal laat zien veel. Zoveel verwijzingen in films en series die duidelijk maken dat deze plandemie inderdaad een pandemie is die gepland was en laat zien waarom.

 

//www.jdfarag.org/bible-prophecy?sapurl=LytkNmtjL2xiL21pLys2ank0dzh3P2VtYmVkPXRydWUmcmVjZW50Um91dGU9YXBwLndlYi1hcHAubGlicmFyeS5tZWRpYS1zZXJpZXMmcmVjZW50Um91dGVTbHVnPSUyQjgyeXhwOGY=

Bible Prophecy Update – June 28rd, 2020

De waarheid is gekker dan science fiction. Maar omdat alles wat in deze video wordt gezegd vreemd klinkt wil het nog niet zeggen dat het niet waar is. Doe wat JD zegt en doe je eigen huiswerk. Zoek de sites op die genoemd worden en lees het zelf.
Het is verdrietig te horen dat er ook juist veel voorgangers zijn die al die ” verhalen” over Bill Gates en vaccinaties wegwuiven als complottheorie en zeggen dat gelovigen dat maar met rust moeten laten want je zou er maar onrustig van kunnen worden.
Kom op zeg we zijn al maanden met z’n allen onrustig vanwege een plandemie die velen de stuipen op het lijf jaagt en daarom niet meer de deur uit komen.
Tuurlijk geloof ik in het machtige Masterplan van God. En dat hij ver boven dit alles uit gaat. Niets loopt hem uit de hand. Hij laat het wel toe.
Maar de tegenstander is een aap en heeft ook een groot plan. Niet tot redding van mensen maar om ze voor altijd van God af te houden en te vernietigen. Als volgeling van Christus is het best slim om behalve God’ s reddingsplan ook van het plan van de tegenstander te weten. Op die manier kan je nooit voor de gek gehouden worden en weet je wat er gaande is achter de schermen van het wereld gebeuren. Dit zijn geen dingen die ons overkomen en die wel weer overgaan. Dit zijn dingen die al voor tientallen jaren gepland zijn.

//www.youtube.com/watch?v=apDamfFCqmg

Hoeveel profetieën moet je nog zien om te weten hoe laat het is?

Het ABC voor onze redding ! 

//athanata.typepad.com/photos/uncategorized/2008/06/22/abc_blocks.jpg
kinderlijk eenvoudig

Volgens de Bijbel zijn wij allen zondaars en de prijs van de zonde is de dood.
En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. (Genesis 2:16, 17)
Adam en Eva aten toch van de boom, waarvan God had gezegd dat zij daarvan niet eten mochten en daarmee zondigden zij tegen God. Omdat wij van Adam en Eva afstammen, hebben wij hun zondige natuur geërfd.
Maar, er is goede hoop: God heeft ons zo lief, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft gestuurd om voor de zonden van de mens te sterven. Jezus Christus is voor onze zonden gestorven aan het kruis in Golgotha en door Zijn Bloed heeft Hij voor de zonden van de mens en de gehele mensheid onze straf betaald !
Hoe kunt u gered worden door het Bloed van Jezus Christus ? Heel eenvoudig …….


A: Admit you’re a sinner Vertaling: Accepteer en beken dat u een zondaar bent.
Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. (Romeinen 3:10)
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23)
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)


B: Believe Jesus is Lord Vertaling: Geloof dat Jezus Heer (God de Zoon) is, dat Hij is gestorven voor uw zonden, en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt.
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid (Romeinen 10:9 en 10)


C: Call upon His Name Vertaling: Roep Zijn Naam aan.
Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden (Romeinen 10:13)
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeziërs 2:8 en 9)


Onze Gezegende Hoop
Het is tijd om een keuze te maken – het is later dan u denkt !
In de Bijbel staat dat er een generatie is, waarvan het grote deel van gelovigen niet zal sterven, maar zal worden opgenomen in de Hemel.
1 Thessalonicen 4:13-18

 1. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aarstengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18. Zo dan, troost elkaar met deze woorden
  Het lijkt erop dat de tijd nu is aangebroken.
  God houdt van u en Hij roept u !
  Openbaring 3:20-21
 2. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 21. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
  Openbaring 22:20-21
 3. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus ! 21. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.